RSS Feed

Reglementen

Voor de competitie gelden de reglementen van de KNZB. Via de links kunt je deze reglementen oproepen.

Daarnaast kent SCOM een boetereglement voor de leden die betrokken zijn bij de officiele wedstrijden. Dit boetereglement is onderdeel van het huishoudelijk reglement van SCOM en goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering. De tekst van dit reglement treft u op deze pagina aan.

 

KNZB Reglement

Voor het Waterpolo zijn de volgende documenten van belang:

 

Boetereglement

Boetereglement SCOM 2014-2015

 1. Dit reglement is van toepassing op leden van de afdeling wedstrijdzwemmen en waterpolo die voor wedstrijden ingeschreven zijn en voor leden die tijdens deze wedstrijden ingedeeld zijn als official.
 2. Onder wedstrijden wordt verstaan alle officiële, in KNZB-verband georganiseerde zwemwedstrijden, waterpolowedstrijden, marathons en toernooien.
 3. De in lid 1 bedoelde leden van de afdeling wedstrijdzwemmen dienen zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk op de in de uitnodiging vermelde datum te melden, bij de in de uitnodiging genoemde contactpersoon, dat zij niet zullen deelnemen aan de betreffende wedstrijd.
 4. De in lid 1 bedoelde leden van de afdeling waterpolo dienen uiterlijk op de donderdag voor de wedstrijd bij de coach of aanvoerder van het team te melden dat zij niet deelnemen aan de betreffende wedstrijd.
 5. De in lid 1 bedoelde officials dienen in eerste instantie zelf vervanging te regelen, indien zij niet kunnen fungeren, en in tweede instantie de contactpersoon van de afdeling wedstrijdzwemmen respectievelijk de secretaris van de afdeling waterpolo zo vroeg mogelijk doch uiterlijk de donderdag voor de betreffende wedstrijd te informeren.
 6. In het geval dat een lid, als genoemd in lid 1 van dit artikel, te laat meldt, verzuimt af te schrijven of te laat arriveert (waardoor de wedstrijd te laat begint of een estafetteploeg teruggetrokken moet worden), wordt een boete opgelegd ter grootte van het door de KNZB vastgestelde boetetarieven voor het niet opkomen, niet deelnemen aan de wedstrijd of te laat aanvangen van een wedstrijd. Deze boete wordt geheven ongeacht het feit of de vereniging daadwerkelijk een boete opgelegd krijgt. Tevens worden de start- en entreegelden bij het betreffende lid in rekening gebracht.
 7. In het geval dat een waterpoloteam, door het niet tijdig afmelden van de leden, niet kan uitkomen in de betreffende competitiewedstrijd, zal de boete en andere aan de vereniging in rekening gebrachte kosten verdeeld worden over de leden die in gebreke gebleven zijn en bij hen in rekening worden gebracht.
 8. De boete die een lid opgelegd krijgt als gevolg van een tuchtrechtelijke uitspraak van de KNZB zal bij het betreffende lid in rekening worden gebracht, inclusief de eventuele bijkomende kosten.
 9. De in het overzicht “boete tarieven KNZB” vermelde bedragen zijn exclusief de eventueel uit het feit, dat de aanleiding is tot het opleggen van de boete, voortkomende kosten. Indien dergelijke kosten aan de vereniging doorberekend worden zullen deze rechtstreeks aan de veroorzaker ten laste worden gebracht.
 10. De boete wordt opgelegd door de voorzitter van de betreffende afdeling. Het lid dat een boete opgelegd krijgt, wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De kosten die voortkomen uit het schriftelijk in kennis stellen worden aan het betreffende lid doorberekend. De boete dient betaald te worden aan de ledenadministratie.
 11. Indien het betreffende lid niet eens is met de geheven boete kan hij of zij binnen dertig dagen bezwaar aantekenen bij het dagelijks bestuur. Dit bezwaarschrift zal door het dagelijks bestuur behandeld worden en het dagelijks bestuur zal een bindende uitspraak doen.
 12. Indien het lid in gebreke blijft bij het betalen van de boete is het bestuur gerechtigd de boete te innen overeenkomstig de wijze waarop de contributie geïnd wordt, inclusief de daarvoor geldende administratiekosten.

 

Boete Tarieven (uit de KNZB reglementen 2014-2015)
 

 

Omschrijving

Boete

 

 Niet juist invullen van formulier (geen wedstrijdformulier).

12,50

 Deelnemen zonder geldig startnummer.

9,20

 Ontbreken legitimatie "W" functionaris.

9,20

 Onvolledigheden/onjuistheden wedstrijdformulier thuisspelende vereniging

9,20

 Onvolledigheden/onjuistheden wedstrijdformulier uitspelende vereniging

9,20

 Ontbreken verklaring akkoord gaan met andere scheidsrechter

9,20

 Te laat aanvangen wedstrijd (thuis)

9,20

 Niet nakomen verplichting "W" functionaris/ongeoorloofde official

9,20

 Kosten van protesten welke worden afgewezen.

37,50

 Kosten van protesten welke worden afgewezen wegens vormgebrek.

123,30

 Niet opkomen team

41,85

 Deelnemen ongerechtigde speler/ster

59,90

 - Twee punten in mindering

 

 

 - Plus alle kosten

 

 

 Opkomen met minder dan 5 spelers/sters.

59,90

 - Twee punten in mindering

 

 

 - Plus alle kosten

 

 

 Staken wedstrijd.

59,90

 - Twee punten in mindering

 

 

 - Plus alle kosten

 

 

 Niet 15 minuten voor vastgestelde tijd aanwezig.

41,85

 Niet beëindigen wedstrijd wegens te laat.

41,85

 Zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld verlaten.

41,85

Niet voldoen wedstrijd terrein, jury of wedstrijdbenodigdheden.

41,85

 Schuld aan geen doorgang vinden/beëindigen wedstrijd.

41,85

 Opkomen met minder dan 7 spelers/sters en meer dan 4. Per speler/ster.

9,20

Proceskosten truchtrechtspraak

39,05

Tuchtrechterlijke boete

€ pm

pm