RSS Feed

Lidmaatschap SCOM

Informatiepakketten
Aanmelden
Opzeggen
Contributie
Algemene voorwaarden
Protocol fotobeleid
 

Informatiepakketten

Alle benodigde informatie die u wilt weten wanneer u lid wordt van één van de afdelingen van SCOM zijn hieronder te downloaden.
 
Leszwemmen
Download icon
Masters & Trainingsgroep
Wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld.
Recreatiefzwemmen
Wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld.
Waterpolo
Wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld.
Wedstrijdzwemmen Wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via de secretariaten van iedere afdeling. Hieronder staat het inschrijfformulier en als je mee wilt doen met wedstrijden ook het formulier om je startnummer aan te vragen (overleg wel eerst met je trainers of je eraan toe bent). 
 
Inschrijfformulier algemeen
Inschrijfformulier leszwemmen
Aanvraag startnummer

Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kan ingeleverd worden door een e-mail te sturen naar de penningmeester.

 

Opzeggen

Het lidmaatschap kan alleen per einde boekjaar eindigen. Het lidmaatschap dient voor 1 december van elk jaar schriftelijk per post of e-mail opgezegd te worden. Een voortijdige beëindiging van het lidmaatschap brengt geen restitutie van lidmaatschapsgeld met zich mee.
Bij beëindiging van de lessen of trainingen geldt één maand opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin schriftelijk of per email opgezegd wordt.

 

Contributie

Hieronder kunt u de contributiebedragen voor de huidige periode inzien.
 
De contributiebedragen per 1 januari 2019
 Tariefwijzigingen en typefouten voorbehouden.

 

Algemene voorwaarden

 U kunt de algemene voorwaarden ook downloaden 

1. Na inlevering van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier ontvangt het aspirant-lid een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld, het lidmaatschapsgeld en het les- of trainingsgeld. De factuur dient als bewijs van lidmaatschap. Voor alle overige betalingen aan de vereniging ontvangt het lid een factuur aan het begin van ieder kalenderjaar.

2. Aan het lidmaatschap van SCOM is automatisch het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) verbonden. Elk lid betaalt ieder jaar in januari het jaarlijkse lidmaatschap voor de KNZB

3. Het lidmaatschap van de KNZB kan alleen per einde boekjaar eindigen. Het lidmaatschap dient voor 1 december van elk jaar schriftelijk opgezegd te worden. Een voortijdige beëindiging van het lidmaatschap brengt geen restitutie van lidmaatschapsgeld met zich mee.

4. Voor het leszwemmen en het recreatief zwemmen wordt tien keer per jaar les- of trainingsgeld geheven. Voor het wedstrijdzwemmen en het waterpolo wordt dit les- of trainingsgeld twaalf keer per jaar geheven. Het maandelijkse les- of trainingsgeld dient bij automatische incasso te worden voldaan. Voor de eerste twee leden van een gezin is het volledige les- of trainingsgeld van toepassing. Voor de andere gezinsleden is een door het bestuur vast te stellen korting van toepassing. De gezinskorting wordt vermeld in het overzicht les- en trainingsgelden.

5. Bij het in gebreke blijven van de betaling van het les- of trainingsgeld kan het bestuur na 30 dagen overgaan tot het aanmanen met een herinneringsnota. De administratiekosten bedragen € 2,50 voor de eerste herinneringsnota en € 5,00 voor de daaropvolgende herinneringsnota’s. Bij een voortdurend in gebreke blijven kan het bestuur het betreffende lid schorsen totdat alle betalingen zijn voldaan.

6. De betaling van les- of trainingsgeld kan alleen worden stopgezet op medische gronden. Een verzoek om stopzetting van betaling dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

7. Bij beëindiging van de lessen of trainingen geldt één maand opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin schriftelijk opgezegd wordt.

8. Indien een lid zijn of haar startnummer wenst in te trekken dan dient hij of zij dit tijdig, voor het verstrijken van de door de KNZB gestelde termijn, schriftelijk het bestuur hiervan in kennis te stellen. Als de schriftelijke in kennis stelling na het verstrijken van de genoemde termijn bij het bestuur binnenkomt dient het startgeld alsnog betaald te worden. Het bestuur stelt de leden tijdig schriftelijk op de hoogte over de kosten van het startnummer en de datum waarop deze kosten betaald moeten zijn.

9. Het les- of trainingsgeld kan door het bestuur worden verhoogd als de kostenontwikkeling dit noodzakelijk maakt.

10. SCOM kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of in ongerede raken van persoonlijke eigendommen die zich tijdens de clubactiviteiten in het gebouw bevinden waarin de zwemlessen, trainingen, wedstrijden of andere activiteiten plaatsvinden.

11. Het deelnemen aan de lessen, trainingen en wedstrijden geschiedt geheel op eigen risico van het lid voor zover dit risico niet gedekt wordt door de verzekering die via het lidmaatschap bij de KNZB afgesloten is. Het lid verklaart dan ook dat het SCOM op geen enkele wijze aansprakelijk zal stellen voor de kosten van enig ongeval of letsel welke opgelopen wordt tijdens de lessen, trainingen, wedstrijden of andere activiteiten.

12. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat het lid akkoord met deze algemene voorwaarden en erkent hij de statuten en het huishoudelijke reglement van SCOM.

13. Het inschrijfformulier dient geheel ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij de ledenadministratie.

14. In het geval van leden jonger dan 18 jaar dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door de ouder of verzorger.

15. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen schriftelijk bij de ledenadministratie aangemeld te worden.

 

Protocol fotobeleid

U kunt het protocol fotobeleid ook downloaden 
 
SCOM hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van SCOM, in nieuwsbrieven en voor social media zoals facebook. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan SCOM zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Pasfoto’s van de leden die aan de Waterpolocompetitie deelnemen worden volgens de richtlijnen van de Zwembond in Sportlink opgenomen.

Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers.  Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol.

1.    Maken van foto en video opnames
1.1.    Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.
1.2.    Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
    1.2.1.    Wedstrijden en (officiële) toernooien;
    1.2.2.    Verenigingsactiviteiten;(Zoals: Diplomazwemmen, Sportentocht en Trainingsweekend).
    1.2.3.    Tijdens trainingen.
1.3.    Binnen SCOM is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in of om de kleedruimtes.

2.    Bewaking privacy gebruik van opnamen
2.1.    SCOM draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor de foto’s en video’s die geplaatst worden op de website, nieuwsbrieven en facebook.
2.2.    Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, nieuwsbrieven en/of en/of  facebook en voor gebruik in Sportlink wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
2.3.    Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen gebruikt worden voor de website;
2.4.    In alle andere gevallen van foto- en video opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur.
2.5.    Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.      

3.    Gebruik website/social media
3.1.    SCOM beheert de website www.scom-hoogvliet.nl en de facebookpagina: scom hoogvliet-zwemsportvereniging.
3.2.    De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de zwemvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;
3.3.    Facebook heeft een promotiefunctie en is gericht op buitenstaanders.
3.4.    Binnen SCOM bestaan er geen officiële WhatsApp (groepen). Het bestuur is niet verantwoordelijk voor wat er binnen WhatsApp (groepen) gebeurt die de naam SCOM dragen of zeggen gerelateerd te zijn aan SCOM.
3.5.    Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website en facebook berust bij SCOM. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;
3.6.    Er worden geen foto’s van individuen geplaatst op de website, in de nieuwsbrieven en op facebook van SCOM, als de ouders/lid bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee a drie kinderen op een foto;
3.7.    SCOM plaatst geen foto’s waar mensen raar/gênant op staan. Tenzij hier toestemming voor is gevraagd. Mocht een persoon des ondanks toch vinden dat hij/zij hier beschamend opstaat dan zal deze foto op verzoek worden verwijderd. De Voorzitter van de afdeling is hier verantwoordelijk voor en het bestuurslid Algemene Zaken is eindverantwoordelijk.
3.8.    Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;
3.9.    Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen SCOM website, de nieuwsbrieven en voor de eigen SCOM facebook-pagina;

4.    Het gebruik van persoonlijke gegevens
4.1.    Achternamen worden alleen geplaatst in het kader van nieuws.
4.2.    Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd.

5.    Sancties
5.1.    Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.