Lidmaatschap SCOM

Informatiepakketten
Aanmelden
Opzeggen
Contributie
Algemene voorwaarden
Protocol fotobeleid
Privacyverklaring
 

Informatiepakketten

Alle benodigde informatie die u wilt weten wanneer u lid wordt van één van de afdelingen van SCOM zijn hieronder te downloaden.
 
Leszwemmen
Download icon
Masters & Trainingsgroep
Wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld.
Recreatiefzwemmen
Wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld.
Waterpolo
Wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld.
Wedstrijdzwemmen Wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via de secretariaten van iedere afdeling. Hieronder staat het inschrijfformulier en als je mee wilt doen met wedstrijden ook het formulier om je startnummer aan te vragen (overleg wel eerst met je trainers of je eraan toe bent). 
 
Inschrijfformulier algemeen
 
 
Aanvraag startnummer

Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kan ingeleverd worden door een e-mail te sturen naar de penningmeester.

 

Opzeggen

Het lidmaatschap kan alleen per einde boekjaar eindigen. Het lidmaatschap dient voor 1 december van elk jaar schriftelijk per post of e-mail opgezegd te worden. Een voortijdige beëindiging van het lidmaatschap brengt geen restitutie van lidmaatschapsgeld met zich mee.
Bij beëindiging van de lessen of trainingen geldt één maand opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin schriftelijk of per email opgezegd wordt.

 

Contributie

Hieronder kunt u de contributiebedragen voor de huidige periode inzien.
 
De contributiebedragen per 1 januari 2022
 Tariefwijzigingen en typefouten voorbehouden.

 

Algemene voorwaarden

 U kunt de algemene voorwaarden ook downloaden 

1. Na inlevering van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier ontvangt het aspirant-lid een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld, het lidmaatschapsgeld en het les- of trainingsgeld. De factuur dient als bewijs van lidmaatschap. Voor alle overige betalingen aan de vereniging ontvangt het lid een factuur aan het begin van ieder kalenderjaar.

2. Aan het lidmaatschap van SCOM is automatisch het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) verbonden. Elk lid betaalt ieder jaar in januari het jaarlijkse lidmaatschap voor de KNZB

3. Het lidmaatschap van de KNZB kan alleen per einde boekjaar eindigen. Het lidmaatschap dient voor 1 december van elk jaar schriftelijk opgezegd te worden. Een voortijdige beëindiging van het lidmaatschap brengt geen restitutie van lidmaatschapsgeld met zich mee.

4. Voor het leszwemmen en het recreatief zwemmen wordt tien keer per jaar les- of trainingsgeld geheven. Voor het wedstrijdzwemmen en het waterpolo wordt dit les- of trainingsgeld twaalf keer per jaar geheven. Het maandelijkse les- of trainingsgeld dient bij automatische incasso te worden voldaan. Voor de eerste twee leden van een gezin is het volledige les- of trainingsgeld van toepassing. Voor de andere gezinsleden is een door het bestuur vast te stellen korting van toepassing. De gezinskorting wordt vermeld in het overzicht les- en trainingsgelden.

5. Bij het in gebreke blijven van de betaling van het les- of trainingsgeld kan het bestuur na 30 dagen overgaan tot het aanmanen met een herinneringsnota. De administratiekosten bedragen € 2,50 voor de eerste herinneringsnota en € 5,00 voor de daaropvolgende herinneringsnota’s. Bij een voortdurend in gebreke blijven kan het bestuur het betreffende lid schorsen totdat alle betalingen zijn voldaan.

6. De betaling van les- of trainingsgeld kan alleen worden stopgezet op medische gronden. Een verzoek om stopzetting van betaling dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

7. Bij beëindiging van de lessen of trainingen geldt één maand opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin schriftelijk opgezegd wordt.

8. Indien een lid zijn of haar startnummer wenst in te trekken dan dient hij of zij dit tijdig, voor het verstrijken van de door de KNZB gestelde termijn, schriftelijk het bestuur hiervan in kennis te stellen. Als de schriftelijke in kennis stelling na het verstrijken van de genoemde termijn bij het bestuur binnenkomt dient het startgeld alsnog betaald te worden. Het bestuur stelt de leden tijdig schriftelijk op de hoogte over de kosten van het startnummer en de datum waarop deze kosten betaald moeten zijn.

9. Het les- of trainingsgeld kan door het bestuur worden verhoogd als de kostenontwikkeling dit noodzakelijk maakt.

10. SCOM kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of in ongerede raken van persoonlijke eigendommen die zich tijdens de clubactiviteiten in het gebouw bevinden waarin de zwemlessen, trainingen, wedstrijden of andere activiteiten plaatsvinden.

11. Het deelnemen aan de lessen, trainingen en wedstrijden geschiedt geheel op eigen risico van het lid voor zover dit risico niet gedekt wordt door de verzekering die via het lidmaatschap bij de KNZB afgesloten is. Het lid verklaart dan ook dat het SCOM op geen enkele wijze aansprakelijk zal stellen voor de kosten van enig ongeval of letsel welke opgelopen wordt tijdens de lessen, trainingen, wedstrijden of andere activiteiten.

12. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat het lid akkoord met deze algemene voorwaarden en erkent hij de statuten en het huishoudelijke reglement van SCOM.

13. Het inschrijfformulier dient geheel ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij de ledenadministratie.

14. In het geval van leden jonger dan 18 jaar dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door de ouder of verzorger.

15. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen schriftelijk bij de ledenadministratie aangemeld te worden.

 

Protocol fotobeleid

U kunt het protocol fotobeleid ook downloaden 
 
SCOM hanteert een fotoprotocol voor het plaatsen van foto’s op de website van SCOM, in nieuwsbrieven en voor social media zoals facebook. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan SCOM zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Pasfoto’s van de leden die aan de Waterpolocompetitie deelnemen worden volgens de richtlijnen van de Zwembond in Sportlink opgenomen.

Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers.  Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol.

1.    Maken van foto en video opnames
1.1.    Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen/kunnen foto- en video opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers.
1.2.    Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
    1.2.1.    Wedstrijden en (officiële) toernooien;
    1.2.2.    Verenigingsactiviteiten;(Zoals: Diplomazwemmen, Sportentocht en Trainingsweekend).
    1.2.3.    Tijdens trainingen.
1.3.    Binnen SCOM is het niet toegestaan foto’s en of opnames te maken in of om de kleedruimtes.

2.    Bewaking privacy gebruik van opnamen
2.1.    SCOM draagt uitsluitend verantwoordelijkheid voor de foto’s en video’s die geplaatst worden op de website, nieuwsbrieven en facebook.
2.2.    Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website, nieuwsbrieven en/of en/of  facebook en voor gebruik in Sportlink wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;
2.3.    Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen gebruikt worden voor de website;
2.4.    In alle andere gevallen van foto- en video opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur.
2.5.    Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.      

3.    Gebruik website/social media
3.1.    SCOM beheert de website www.scom-hoogvliet.nl en de facebookpagina: scom hoogvliet-zwemsportvereniging.
3.2.    De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de zwemvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;
3.3.    Facebook heeft een promotiefunctie en is gericht op buitenstaanders.
3.4.    Binnen SCOM bestaan er geen officiële WhatsApp (groepen). Het bestuur is niet verantwoordelijk voor wat er binnen WhatsApp (groepen) gebeurt die de naam SCOM dragen of zeggen gerelateerd te zijn aan SCOM.
3.5.    Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website en facebook berust bij SCOM. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;
3.6.    Er worden geen foto’s van individuen geplaatst op de website, in de nieuwsbrieven en op facebook van SCOM, als de ouders/lid bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee a drie kinderen op een foto;
3.7.    SCOM plaatst geen foto’s waar mensen raar/gênant op staan. Tenzij hier toestemming voor is gevraagd. Mocht een persoon des ondanks toch vinden dat hij/zij hier beschamend opstaat dan zal deze foto op verzoek worden verwijderd. De Voorzitter van de afdeling is hier verantwoordelijk voor en het bestuurslid Algemene Zaken is eindverantwoordelijk.
3.8.    Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen;
3.9.    Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen SCOM website, de nieuwsbrieven en voor de eigen SCOM facebook-pagina;

4.    Het gebruik van persoonlijke gegevens
4.1.    Achternamen worden alleen geplaatst in het kader van nieuws.
4.2.    Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd.

5.    Sancties
5.1.    Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders worden direct geïnformeerd.
 

Privacyverklaring

U kunt de privacyverklaring ook downloaden 
 
Dit is de privacyverklaring van Sport Club Oude Maas, gevestigd te Hoogvliet, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342068, hierna te noemen: `SCOM`.
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
 
Doel
Welke persoonsgegevens
Grondslag
Bewaartermijn
Ontvangers
 
Wachtlijst en strippenkaart en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   Geboortedatum
·   Telefoonnummer
·   E-mailadres
·   Medische gegevens die van belang zijn voor de veiligheid van het lid of overige leden
 
Uitvoering van de overeenkomst
Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk doch uiterlijk verwijderd binnen 6 maanden
NVT
Lidmaatschap
·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   Telefoonnummer
·   E-mailadres
·   Bankgegevens
·   Betaalgegevens
 
 
Uitvoering van de overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
·   Penningmeester
·   Belastingdienst
·   KNZB tbv ledenadminstratie en deelname aan competities en evenementen
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
·   Voornaam
·   Achternaam
·   E-mailadres
·    
U dient zich zelf aan te melden voor de nieuwsbrief van de afdelingen.
Nieuwe leden worden automatisch aangemeld.
Zolang als men niet heeft afgemeld.
·   Redacteur-nieuwsbrief
·   Ledenadministratie
·   Afdelingssecretariaat
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
·   IP-gegevens
·    
Toestemming
 
 
Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 
·   Websitebeheerder
·   Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
·   Voornaam
·   Achternaam
·   Adres
·   Telefoonnummer
·   E-mail adres
·    
Toestemming
Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
·   NVT
Archiveren van Sportprestaties en fotos volgens het foto protocol
·   Voornaam
·   Achternaam
·   leeftijd
Toestemming
Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
·    
 
 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
 
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies gebruikt mogen worden. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt SCOM uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die SCOM met u heeft, tenzij SCOM wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
 
Medische gegevens
Bij SCOM staat veiligheid hoog in het vaandel. Daarom registert SCOM de medische gegevens die van belang zijn voor de veiligheid van het lid of overige leden en vrijwilligers en worden geregisterd en kenbaar gemaakt aan de desbetreffende coach/trainer/coördinator/ploegleider/zwemleider.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht SCOM te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij SCOM op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal SCOM deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van SCOM hebben ontvangen.
 
Beveiliging persoonsgegevens
SCOM treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
 
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van SCOM. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. SCOM raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 
Wijziging van het privacy beleid
SCOM past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. SCOM raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal SCOM er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
 
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of SCOM wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via contactformulier op de website.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, via het klachtenformulier op de website. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.